Šup do e-shopu! pro novou knížku.

Vzestup a pád Římské říše – 3. Římská armáda

Seriál: Mocnost s názvem Řím: Vzestup a pád Římské říše

Legie – základní bojová jednotka římského vojska

První zmínky o legii pochází z 5. století př. n. l. a zprávy praví, že se skládala z 4500 mužů, z toho bylo 3000 těžkooděnců, 1200 lehkooděnců a 300 jezdců. Těžkooděnci se dělili na skupiny podle věku a zkušeností na hastati (mladší), principové (střední), triariové (starší) a podle toho také byli uspořádání do formace, kdy v předních liniích často bývají ti nejmladší. Naopak ti nejstarší a nejzkušenější (triariové) vyčkávali v posledních liniích a dohlíželi, jak se střet vyvíjí. Pokud došlo i na ně – museli se zapojit do bitvy, byl střet považován za velmi tvrdý, až tragický.

Nejdříve vojska bojovala ve formaci typu falanga, později došlo ke změně ve volnější formaci – trojřadý šik (acies triplex). Před bojem stály řady vyrovnány a během boje se dokázali změnit podle potřeby. Jízda byla určena zejména pro pronásledování prchajících vojsk nepřítele.

Pro dobývání měst sloužili žebříky, beranidla, vrhače šípů a kamenů a útočné věže s padacími mosty.

Při pochodování měl každý voják svou výstroj a výzbroj při sobě (kolem 40 kg) a bylo v něm např. šatstvo, nádobí i potraviny. Denní pochod se pohyboval kolem 20 km za 7-8 hodin. Typické pro armádu bylo stavění vojenských táborů obehnaných příkopy. Šlo o čtvercový půdorys tábora se 4 bránami. 

Vrchním velitelem byl konzul nebo diktátor a jednotlivé legie spadaly pod vedení tribunů. O vojenskou hospodářskou správu se staraly kvestorové. Armádu doplnovala také celá řada rádců, překladatelů apod. Důležitými prvky byla morálka, fyzická zdatnost a disciplína. Velkou roli hrál pocit nadřazenosti římského vojáka vůči nepřátelům. Fyzická zdatnost se získávala i během běžných prací v zemědělství, vypilovala se vojenským výcvikem v obratnost.

“Bez římské armády by nebylo římské říše.” – tvrzení staré přes 2000 let.

Kresba legionáře
Římská armáda ve formaci před bitvou. TWR2

Popis jednotek:

Seznam není vyčerpávající.

Hastati

Mladí ozbrojenci v první linii římských legií. Když ve 4. st. př. n. l. přestali Římané používat formaci falangy, získali prostor v boji jednotky hastatů, principů a triariů. Nasazení do boje probíhalo v manipulech – kompaktních vojenských jednotkách, které byly rozmístěny v šachovnicové formaci. To zajistilo oproti falanze flexibilitu na bojišti.

Socii a Socii Extraordinarii

Elitní jednotky z řad latinských a italských spojenců Říma, kteří nebyli jeho občany. Nebezpečné a důležité úkoly pro tyto jednotky i boj muže proti muži tvořily podmínky pro obavy z těchto jednotek v bojovém nasazení. Fungovali jako zvědové nebo zadní voj. Tvořili pomoc při každém tažení. Zásluhou toho nemuseli platit daně a měli nárok na polovinu kořisti.

Ekvité

Jezdectvo, aristokratická třída římské společnosti. V dobách království i v raném období římské republiky představovali jízdu. Mezi vybavení jímž disponovali a sami si ho zajišťovali patřilo kopí, kroužková zbroj, přilba a kulatý štít. Mohli si dovolit koupit a chovat koně. Šlo tak o vyšší třídu společnosti. Na římskou legii připadalo 300 jezdců, po 10 eskadrách, po 30 jezdcích. Byli to mladí synové z bohatých rodin a na bojišti se snažili prokázat svou odvahu a získat pro svou rodinu politický vliv. Časem byli do jejich řad přijímání i prostí lidé. Zejména v důsledku punských válek se z ekvitů stali důstojníci novějších mariánských legií.

Ekvité z řad socii

Se rekrutovali z řad spojenců Říma. Z řad socii byla většina oddílů v rané republice a bylo jich 2x až 3x tolik než ekvitů.

Pomocné sbory

Tvořili dobrovolníci z provincií a jednalo se o podporu legií. V důsledku válek musel Řím verbovat i ve svých provinciích. Aby se zabránilo vzpourám, byli pomocné sbory z provincií umisťovány co nejdále od svých domovů a verbovali se vždy jen z jedné provincie.

Rorariové (Rorarii)

Ve formaci stáli až za triarii a představovali poslední obrannou linii. Byla to lehká pěchota, vyzbrojená kopím a štítem. O jejich roli se diskutuje a dodnes není zcela jasné, jaká přesně byla jejich úloha. Lze si představit, že měli vyplňovat mezery v řadách triariů – podporovat je a krýt v případě, že se zapojí do boje. Předpokládá se, že rorariové byli z nejchudších řad obyvatelstva, mladí muži s minimem zkušeností.

Velité

Oddíly lehké pěchoty, nosili na hlavách vlčí kůži, která měla nahánět nepřátelům strach. Jednalo se o velmi mladé, chudé muže. Byli příliš mladí na to, aby se stali hastati. Vrhali na nepřátele kopí ze vzdálenosti.

Leves

“I chudák může umět mistrně vrhat oštěp”

Total War: Rome 2

Málo vyzbrojení muži lehké pěchoty, kteří vrhali na nepřátele oštěpy.

Praetoriáni

Původně se jednalo o elitní osobní stráž velícího důstojníka na bojišti. Od 6 st. př. n. l. praetoriány tvořili muži, které si velitel do této gardy sám vybral. Patřili k velmi zkušeným vojákům. Jednalo se o nejprestižnější místo v římské armádě. Mimo jiné bylo jejich úkolem udržovat veřejný pořádek v Římě, při veřejných událostech. Později sloužili jako císařská stráž na vojenských taženích V 1 st. n.l. císaři vybírají své nástupce právě z těchto řad vojska. Tento trend můžeme částečně vidět i ve známém filmu “Gladiátor”.

Vojenské reformy

Vojenské reformy Gaia Maria tvořili z římské armády profesionální vojsko. V roce 104 př. n. l. již stačilo být občanem, aby se bylo možné stát vojákem a účastnit se vojenských tažení, nebylo již potřeba vlastnit půdu. V armádě bylo nyní možné budovat kariéru, bojovat za žold a mít nárok na odměny pro vysloužilce – vojenské veterány. Vojenské vybavení bylo po reformách zajištěno a každý legionář si toto těžké vybavení – plnou polní osobně nesl.

Jako součást římské armády nelze opomenout obléhací zbraně – římskou balistu, katapult nebo škorpion.

Zdroje a literatura: Zamarovský Vojtěch, Dějiny psané Římem, Mladá fronta, Praha, 1969;

Inspirace části popisů jednotek: Total War: Rome 2. Tato počítačová hra poskytuje vhled do fungování ekonomiky i vojenských tažení. Můžete se tak alespoň na chvíli přenést do světa legionářů. Samozřejmě hra má své historické rezervy a je dělaná v prvé řadě pro to, aby bavila hráče. To s trochou tolerance lze překousnout a prožít si starověký svět podle svého uvážení.

Zdroje obrázků: https://commons.wikimedia.org, Total War: Rome 2